Begrippenlijst BIM bij provicies

  • Lammerts
  • Onderwerp Auteur
  • Berichten: 141

Begrippenlijst BIM bij provicies werd gestart door Lammerts

Wat ik in de ILS begrippenlijst van de provincie mis is zijn goede omschrijvingen (en relaties) van onderstaande begrippen waar civiel ontwerpers dagelijks mee werken. Graag aandacht hiervoor!

-CAD
-IFC
-' TEKENING '
-' 3D CAD model ' (puur geometrie of met gekoppelde data?)

Daarnaast kan dit vreemd beschreven zijn in bijgeleverde documentatie richting ON.


==
Begrippenlijst bij Informatieleveringsspecificatie (ILS) Pronincie NH

• Aanbestedingsperiode/-fase
Met de aanbestedingsperiode/-fase wordt het tijdsbestek bedoeld waarbinnen de aanbesteding plaatsvindt. Deze periode komt deels overeen met de Assetmanagement levenscyclus fasen planvorming- en ontwerp.

• Afleveren
Het leveren van het afgebouwde systeem voor ingebruikname.

• AIR
Areaal Informatievoorziening Rijkswaterstaat

• Areaal
Verzameling van alle fysieke bouwonderdelen die samen het infrastructurele systeem vormen.

• As-built
De gerealiseerde, en dus bestaande, bebouwde situatie binnen het Areaal.

• BIM
Building Information Modelling of in het Nederlands Bouwwerk informatie modellering. Een werkwijze waarbij alle informatie van en rondom een bouwwerk eenduidig en efficiënt kan worden uitgewisseld tussen alle stakeholders en gedurende de gehele levenscyclus van dit bouwwerk. Het BIM model zelf wordt hierbij centraal gesteld, maar het gaat juist ook om de bijbehorende processen, organisaties en geldstromen die worden verbonden door informatie.

• BIM database
Database met een objectenboom voor de opslag van gestructureerde bouwwerk- en omgevingsinformatie volgens open BIM standaard (COINS).

• BIM dataroom
Een BIM dataroom is een virtuele omgeving waarin alle bestaande en nieuwe omgevings- en bouwwerkinformatie met betrekking tot een te realiseren project aanwezig is.

• BIM dataroom beheerder
Dit is een rol die moet worden ingevuld door het projectbureau om ervoor te zorgen dat de BIM dataroom correct functioneert, zowel technisch als functioneel. De verantwoordelijkheid voor de BIM dataroom ligt bij de technisch manager van het IPM-team.

• BIM programma Rijkswaterstaat
Programma waarmee Rijkswaterstaat BIM implementeert in haar organisatie en processen.

• BIM projectleider
Dit is een rol die moet worden ingevuld door het projectbureau om ervoor te zorgen dat het project volgens BIM gaat werken en blijft werken. De verantwoordelijkheid voor het toepassen van BIM ligt bij de technisch manager van het IPM-team.

• BIM modelleur
Dit is een rol die nu nog wordt ingevuld door RWS-CIV om ervoor te zorgen dat de BIM database project specifiek gemodelleerd wordt. De verantwoordelijkheid voor het modelleren volgens BIM ligt bij de technisch manager van het IPM-team.

• BIM tool
BIM database ontsloten door CBIS met Geoweb.

• BS
Bestaande situatie van het areaal binnen het beoogde projectgebied.

• CBIS
COINS Beheer Informatiesysteem waarmee de BIM database wordt beheerd. Dit beheer bestaat uit bouwwerkinformatie (BIM) en omgevingsinformatie (GIS).

• COINS
COINS is een open BIM standaard en ondersteunt de uitwisseling van Systems Engineering informatie en zorgt ervoor dat een objectenboom, GIS, 2D-tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen, en objecttype-bibliotheek in samenhang in één database vastgelegd kunnen worden. Zie verder www.COINSweb.nl/wiki/index.php/Hoofdpagina

• COINS Navigator
Hulpmiddel van Rijkswaterstaat om COINS containers te lezen en aan te maken. Nu (2015) nog alleen beschikbaar als bèta versie.

• Contractmanager
Verantwoordelijke rol binnen het IPM-team van het projectbureau en relevant voor BIM. Het is namens Rijkswaterstaat de manager van het contract voor het project (D&C, DBFM, etc.) waarbij het ILS gaat over hoe er volgens BIM gewerkt moet worden.

• D&C
Design en Construct, contractvorm die bestaat uit ontwerpen en bouwen.

• Dataroom
Digitale locatie met data, in dit geval een centrale serverlocatie die meervoudig gebruikt kan worden.

• DBFM
Design, Build, Finance en Maintain, contractvorm met ontwerp-, bouw-, beheer & onderhoudsfase inclusief de financiering hiervan.

• Decompositie
Functionele of technische ontleding van een fysiek (infrastructureel) systeem (Wegennet, Vaarwegennet en Watersysteem).
• Dialoogfase
De periode tussen het op de markt brengen van het contract tot aan het moment van gunning. Tijdens deze fase wordt er door Rijkswaterstaat gesproken met marktpartijen met als doel Gegadigden te selecteren die een aanbieding mogen gaan uitbrengen.

• DMS
Document Managementsysteem, digitale ruimte waarbinnen documentatie gestructureerd wordt opgeslagen en geautoriseerd kan worden bekeken. Documentatie in het kader van BIM bestaat vooral uit bouwwerkinformatie en omgevingsinformatie.

• Documenten
Alle informatie door of namens de Opdrachtnemer geproduceerd in het kader van de Werkzaamheden, ongeacht de aard van de informatiedrager waarop of waarin deze informatie is vastgelegd. Deze definitie is overgenomen uit de standaard UaV-gc.

• E-dataroom
Elektronische dataroom, synoniem aan DMS, wordt door het projectbureau gebruikt in het kader van (aanleg)projecten.

• E-dataroom beheerder
Dit is een rol die nu nog wordt ingevuld door de beheerder van Hummingbird en gaat dus over de inhoud van de E-dataroom. De CIV moet ervoor zorgen dat de BIM dataroom technisch correct functioneert. De verantwoordelijkheid voor de E-dataroom ligt bij de technisch manager van het IPM-team.

• Fysiek systeem
Een bouwwerk of combinatie van bouwwerken en installaties met een functie binnen een, in het geval van Rijkswaterstaat, infrastructureel netwerk.

• Gegadigden
Marktpartijen die door Rijkswaterstaat tijdens de Dialoogfase geselecteerd zijn om deel te nemen aan de aanbestedingsfase.

• Geodatabase
Database met GIS data, maar kan in principe diverse soorten data bevatten waaronder ook meta-informatie. De geodatabases bestaan in meerdere vormen.

• Geoviewer
Digitale kaartviewer die via internet te gebruiken is. Een geoviewer kan diverse soorten data aan en kan specifieke functionaliteiten bevatten.

• Geoweb
Geoviewer van Rijkswaterstaat die door CIV wordt beheerd. In het kader van BIM is Geo-Web geïntegreerd in CBIS met als doel bouwwerk- en omgevingsinformatie gecombineerd te kunnen bekijken, analyseren en rapporteren.

• GIS
Geografische Informatiesysteem, een verzamelnaam voor een digitaal informatiesysteem waarmee locatie gebonden informatie kan worden verwerkt.

• BIM Dataroom specialist
Een informatieadviseur die GIS data begrijpt, ermee om kan gaan en kan werken met GIS programma’s zoals ArcGIS. Vanuit het projectbureau is een dergelijke rol noodzakelijk, omdat GIS data een belangrijke bron van informatie is bij bouwprojecten.

• GIS-specialist/-expert
Een persoon die gespecialiseerd is in GIS zoals een BIM Dataroom specialist , maar ook de technische know-how erachter kent en beheerst. In het kader van de BIM dataroom zit deze rol centraal bij de CIV, mede vanwege de opzet en inrichting van Geoweb voor CBIS.

• GML
Geography Markup Language, is een XML structuur voor de representatie van geografische (ruimtelijke en plaatsgebonden) informatie (ISO 19136).

• GRIP
Voor het vastleggen en ontsluiten van projectinformatie (eisen, verificaties, toetsen, etc.) maken projecten van Rijkswaterstaat gebruik van een centraal ontwikkelde tool: de Relatics-template GRIP. GRIP is de afkorting van GRip op Informatie in Projecten.
• Gunning en opdrachtverlening
Het moment dat de aanbestedingsfase wordt afgesloten doordat Rijkswaterstaat de opdracht gunt aan een van de Gegadigden. De formele opdrachtverlening vindt enige tijd hierna plaats, omdat de andere Gegadigden eventueel bezwaar kunnen aantekenen tegen de gunning.

• Hummingbird
DMS wat Rijkswaterstaat momenteel gebruikt als E-dataroom. Dit wordt over enkele maanden SharePoint.

• Informatieleveringsproduct
De bundeling van project-gerelateerde Documenten die middels een gegevensdrager wordt uitgewisseld tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

• Informatieleveringsspecificatie (ILS)
Onderdeel van Vraagspecificatie deel II (proceseisen) bij een contract, waarin wordt afgesproken wie, hoe en wanneer, welke informatie over een bouwproject levert.

• IPM team
Integraal Projectmanagement team die vanuit een projectbureau opereert ten behoeve van een (aanleg)project. Het team bestaat uit:
ï‚° Overall projectmanager
ï‚° Contractmanager (BIM relevant)
ï‚° Technisch manager (BIM relevant)
ï‚° Omgevingsmanager (BIM relevant)
ï‚° Manager projectbeheersing

• KLIC
Kabels en Leidingen Informatie Centrum

• Levenscyclus
De gehele levensduur van een fysiek systeem die begint bij de ideevorming, dan planvorming, ontwerpen, bouwen, gebruiken en onderhouden en tenslotte slopen of vervangen.

• Meta-informatie
Informatie over data. Hierdoor is de betrouwbaarheid van data te herleiden doordat meta-informatie onder andere gaat over actualiteit, betrouwbaarheid en compleetheid. Ook de bron van de data moet bijvoorbeeld hiermee te herleiden zijn.

• NS
Nieuwe of gewenste situatie van het areaal binnen het beoogde projectgebied.

• Objectenboom
Weergave van een decompositie van een fysiek (infrastructureel) systeem met meerdere niveaus (systeemdelen, objecten en ruimtes, elementen en bouwdelen). In het Engels wordt dit een ‘System Breakdown Structure’ (SBS) genoemd.

• Objectendecompositie
Weergave van een decompositie van een functioneel object in één of meerdere niveaus (elementen en bouwdelen). Een objectendecompositie is onderdeel van een SBS.

• Omgevingsinformatie
Alle informatie binnen het projectgebied wat geen onderdeel is van het bouwwerk, maar wat wel gerelateerd kan worden aan het bouwwerk. Dit wordt ook wel externe raakvlakinformatie genoemd.

• Omgevingsmanager
Verantwoordelijke rol binnen het IPM-team van het projectbureau. Het is namens Rijkswaterstaat de manager voor (ruimtelijke) omgevingsaspecten in relatie tot het project.

• Ontwerp
…

• Opdrachtgever
…

• Opdrachtnemer
…

• Opleveren
Het leveren van het systeem inclusief alle bijbehorende Documenten na ingebruikname.

• OTL
Staat voor Objecttypenbibliotheek; decompositie van een fysiek systeem op basis van objecttypen. In het geval van Rijkswaterstaat de infrastructurele netwerken.

• OWL
Ontology Web Language, programmeertaal om web-ontologiëen te kunnen definiëren. In het geval van Rijkswaterstaat gaat het om het definiëren van een OTL binnen de BIM tool. De OTL wordt dan ook als .owl bestand vastgelegd.

• Projectbureau
De gedelegeerde opdrachtgever vanuit Rijkswaterstaat. De mensen van het IPM/team zijn verantwoordelijk voor het functioneren van het projectbureau.

• Q&A tool
Question en Answer Tool, een functionaliteit binnen Relatics die Rijkswaterstaat standaard inzet voor Nota’s van Inlichtingen over de eisen uit het contract.

• Raakvlakinformatie
Informatie over fysieke en functionele relaties tussen onderdelen van het bouwwerk en haar omgeving.

• Raakvlakken
…

• Raakvlakobjecten
…

• Referentiedata
Geografische basisdata waar op een kaart andere data overheen geprojecteerd kan worden. Dit zijn hoofdzakelijk topografische ondergronden en luchtfoto’s.
• Relatics
Software om klanteisen gestructureerd vast te leggen en te gebruiken. Rijkswaterstaat heeft deze software in huis onder de naam GRIP. Op dit moment is er nog geen direct verband met de BIM dataroom, maar Gegadigden die al met een E-dataroom werken, doen dit door via GRIP de bijbehorende documentatie op te vragen uit de E-dataroom.

• RWS-CIV
Centrale Informatievoorziening, het landelijke organisatieonderdeel van Rijkswaterstaat voor ICT- en data-ondersteuning voor de business en bedrijfsvoering.

• RWS-GPO
Grootschalige Projecten en Onderhoud, het landelijke organisatieonderdeel van Rijkswaterstaat van waaruit grote aanleg-, verbouwings- en onderhoudsprojecten worden geïnitieerd.

• Shapefiles
Bestandsformaat van GIS data, bestaande uit meerdere bij elkaar horende bestanden, die worden gebruikt bij het enkelvoudig uitwisselen van GIS data. Wanneer meerdere thematische GIS bestanden moeten worden gedeeld, wordt vaker een Geodatabase gebruikt.

• SharePoint
DMS wat Rijkswaterstaat gaat gebruiken als E-dataroom.
• Technisch manager
Verantwoordelijke rol binnen het IPM-team van het projectbureau. Het is namens Rijkswaterstaat de manager voor alle technische zaken voor het project.

• VISI
De VISI-systematiek is een open standaard die gebruikt wordt voor digitale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
• Vroege levering
…

• Window of Authorization
www.COINSweb.nl/wiki/index.php/Window_of_Authorization

• WION
Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten.
Laatst bewerkt 29 sept 2019 22:52 door Lammerts.
29 sept 2019 22:04 #3223

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: Pascal Wesolek